• Soal Latihan Bahasa Jawa kelas 12

  Hari ini saya akan membagikan seoal kelas 12 mengenai pelajaran bahasa jawa, berikut adlah artikel yang saya berijudul "Soal Pilihan Ganda Bahasa Jawa kelas 12" berjumlah 40 soal , dan sesuai dengan materi kurikulum 2013.

  Soal Latihan Bahasa Jawa kelas 12
  Soal Latihan Bahasa Jawa kelas 12

  Soal Pilihan Ganda Bahasa Jawa kelas 12

  Pilihan ganda

  1. Manut teks cerkak ing dhuwue sing ndadeake rafi tansa ora jenak, yaiku : 
  a. rafi kangen marang kulawargane
  b. rafi kangen marang kenya ing wis dadi pepujaning atine
  c. rafi kudu nggarap tugas KKN sing durung rampung
  d. rafi kudu ninggalake papan KKN
  e. rafi kangen nalika jamane kuliah

  2.Kenya sing wis telung taun ngreggani atine raffi , yaiku 
  a. Rani , kenya ayu saka tlatah sukoharjo
  b.retno, kenya ayu saka tlatah yogyakarta
  c. retno, kenya ayu saka tlatah klaten
  d. rani, kenya ayu saka tlatah solo
  e. retno, kenya ayu saka tlatah solo

  3. penyebab pisahe sauntara antara rafi karo pepujaning ati , yaiku
  a. rafi oleh tugas saka kampus
  b. rafi nindaake study banding ing sumatra
  c. rafi nindaake KKN ing sumatra
  d. rafi ketrima kerja ing sumatera
  e. rafi kudu ngayahi kekibahan ing luar kota

  4. babagan sing ndadeake rafi nduwe rasa sumelang, yaiku
  a. rafi wis arep ninggalake paapn pangginan KKN
  b. surat surat sing dikirim menyang retno durung ana sing dibales
  c. ana sing ngganjel ing atine radi nalika KKn wis rampung
  d. radi kudu pisah karo kanca kancane nalika KKN 
  e. retno menehi rafi winih jati 

  5. Pralambang saka winih jati sing diwenehake retno marang rafi , yaiku 
  a. tanda katresnane retno marang rafi
  b. wit jati kuwi regane larang
  c.supaya sesambungan antarane retno lan rafi kayadene wit jati
  d. wit jati minangka kenang kenangan nalika rafi lagi KKN 
  e. supaya menawa rafi nyawang wit jawi banjut kelingan marang retno

  6. crita gancaran sing ngandharake kedadeyan saka wiwitan nganti pungkasan kanthi cerkak aos, yaiku : cerkak

  7. Ciri cirine cerkak yaiku : 
  critane cerkak, isine padhet, ukurane ringkes, basane gampang dimangerteni .

  8. Ing ngisor iki sing kalebu unsur unsur intrinsik ing sajroning cerkak yaiku : 
  tema, amanat, penokohan, alur, latar

  9. Reroncening kedadeyan kang ana sajroning crita cerkak. yaiku :
  Alur 

  10. Unsur kang ana gegayutane karo wektu, swasana, lan lingkungan sosial ing crita cerkak diarani : 
  Alur

  11. "rin kapan kae aku krungu menawa ibumu gerah, apa bener?" pitakone Indah marang rinda.
  ukara kasebut menawa diowahi menyang ukara crita sing trep yaiku : 
  Indah Takon marang rinda ngenani babagan bener apa ora yen ibune gerah

  12. Kowe yen ( dikongkong) bapak kudu manur, supaya bapak ora (nesu)
  Tembung sing ana jroning kurung krama inggile , yaiku : 
  diutus, duka

  13. ing ngisor iki ukara kang nganggo basa ngoko alus yaiku
  A. ibu mindhangetake campursari
  b. bapak siktas nedha
  c. mangga dipundhahar sawontene
  d. rama taksih sare
  e. muliha saiki wae !

  14. Ukara ukara ing ngisor iki panganggone basa ngoko alus sing trep, yaiku :
  a. eyang lagi ningali wayang
  b. adhiku senengane ngunjuk es dhawet
  c. nganti saiki bulik durung kagungan putra
  d. kucing anggoraku saben dina dhahare daging ayam
  e. saben sore, pitikku neh sare manggon ing kandhang mburi

  15. 
  Nita : rul iki dhuwit bageyanmu saka bu susan 
  farul : _______________
  nita : isuk mau nalika sadurunge bel melbu 

  Ukara kang trep kanggo wangsulane farul, yaiku : 
  Kapan anggenipun maringake ? 


  16. kowe sesuk arep diajak ibumu menyang madium. Anggonmu matur marang gurumu saperlu nyuwun ijin, yaiku : 
  Kula benjing nyuwun ijin, amargi badhe dipunajak ibu datheng madiun

  17. Sampeyan benjing menapa tamtu kesah ?
  ukara ing dhuwue nggunakake basa Krama lugu 

  18. Aku ora sida mulih saiki, amarga wis bengi
  ukara kasebut menawa didaeake basa krama lugu, yaiku :  
  Kula boten tamtu wangsul sakmenika, amergi sampun dalu

  19. kowe kudune gelem takon dhewe
  ukara kasebut menawa diowahi menyang basa krama alus, yaiku :
  Panjenengan kedahipun kersa nyuwun pirsa piyambak

  20. 
  A: panjenengan rawuh menapa, pak ? 
  B : ___________________
  Ukara sing trep kanggo mangsuli pitakon ing dhuwue yaiku ....
  Kala wingi sonten anggen kula dugi 

  21. Dhuwite mau wis digawe apa durung, ta , mas ? 
  ukara kasebut menawa diowahi menyang basa krama alus, yaiku 
  Artanipun kalawau sampun dipunbeta menapa dereng nggih , mas ?

  22. mbak kula nyuwun tulung menika mangke panjenengan paringaken dhik ayu.
  ukara kasebut menawa diowahi menyang basa ngoko lugu yaiku : 
  Mbak, aku njaluk tulung iki mengko wenehna dhik ayu. 


  23. Crita sing cerkak, ringkes lan duweni kesan sing lucu diarani :
  Anekdot

  24. Perangan teks anekdot ing purwakane paragraf kang gunane kanggo menehi gambaran isine teks, yaiku : Abstraksi

  25. Perangan saka teks anekdot kang nuduhake prakara utawa klimaks saka crita diarani : Krisis

  26. Perangan saka teks anekdot kang nuduhake wiwitane crita utawa mula bukane kepiye prastawa kasebut dumadi, biasane kanthi pengenalan paraga , wayah, lan panggonan diarani : Orientasi

  27. Urut urutan struktur teks ing teks anekdot sing bener , yaiku : 
  abstraksi-orientasi-krisis-reaksi-koda 

  28. Struktur teks anekdot sing diarani reaksi, yaiku 
  Perangan pungkasane crita. bisa uga kanthi menehi dudutan saka prastawa sing sajroning crita

  29. Struktur teks anekdot sing diarani koda yaiku : 
  Perangane kepiye caane pangripta ngrampungake prakara kang dumadi ing perangan krisis ,bisa uga reaksi minangka solusi utawa respon


  Gawe Undang-Undang

  Dodi dolan menyang omahe sepupune sing aran Allan. Dheweke manggon ing kutha. Ing sawijine esuk, Dodi ngajak tuku sarapan. Banjur kekarone numpak mobil lan Allan sing nyetir. Ing prapatan lampu bangjo lampune abang, nanging Allan tetep bablas mlaku. Dodi banjur ngomong karo Allan.
  Dodi : Lampu abang kok mlaku terus?
  Allan : Alah, tenang wae. Ing nagri kene aku bisa gawe Undang-Undang kok.
  Dodi : Kepiye carane? Sing gawe Undang-Undang rak ya DPR karo pamarintah, ta?
  Allan : (minggirake mobile)
  Dodi : Geneya kok minggir?
  Allan : Arep mangsuli pitakonanmu kuwi.
  Dodi : Geneya kok kudu minggir?
  Allan : (mobil mandheg, banjur ngrogoh sak clanane banjur ngetokake dompet sing dhuwite kandel banjur diselehke ing ngarepe Dodi) Iki wangsulane!
  Dodi : Oh…!!! (Dodi mangerteni maksude Allan)


  30. Abstraksi saka reks anekdot irah irahan " gawe undang undang" yaiku :
  Dodi dolan menyang omah sepupune sing aran Allan

  31. Krisis saka teks anekdot irah irahan " gawe undang undang" yaiku : 
  Allan nrobos lampu abang, banjur dodi takon marang allan, "lampune abang . kok mlaku terus ? "

  32. orientasi saka teks anekdot irah irahan " gawe undang undang" , yaiku : 
  Dodi karo allan budhal sarapan numpak mobil 

  33. Ing ngisor iki sing kelebu teks anekdot, yaiku : 
  Reuni lagi diadhake ing sawijining sekolah. hendra takon marang rendi kancane sabangku biyen, "ren , awaku saiki dadi pejawab ya ? " takone hendra. "Kok ngerti awakmu ?" wangsulane rendi. Hendra banjur kanda , "ya ngerti lah. lha praupanmu kaya dhuwit." . hendra lan rendi langsung ngguyu bareng.

  34. kanggo rembugan karo wong sing wis luwih dhuwur pangkate, nanging wis raket nggunakake basa.. Ngokok Alus

  35. 
  Bu linda : yen gae brownis ilu bahane apa wae ?
  Bu Ana : panjenengan apa arep ..... brownis, ta bu ?
  Bu linda : Iya bu 

  Tembung sing bener kanggo njangkepi pitakone bu ana saengga dadi basa ngoko alus yaiku : 
  mundhut

  36. kanggo rembugan ing antarane sapadha-padha ananging kanthi rasa ngajeni nggunakake basa : Ngoko alus

  37.Kalungguhane pengarang ing sajroning crita diarani : Pamawas 

  38. Gagasan utawa pesen kang pengin disampeake dening pengarang ing sajroning cerkak diarai : 
  Amanat

  39. Panjenengan sesuk apa sida tindak menyang jakarta ?
  Ukara ing dhuwur nggunakake basa : Ngoko alus

  40, Ukara ukara ing ngisor iki kang bener pangetrape unggah ungguh basane, yaiku : 
  Bapak karemanipun mirsani ludruk 
  Terimakasih sekian artikel dari saya mengenai "Soal Latihan Bahasa Jawa kelas 12" Semoga aritikel nya bermanfaat ya. 
 • 1 komentar:

  ADDRESS

  Muara Sarana Indah Real Estate, Malang Regency

  EMAIL

  Achmadfebrian2000@gmail.com

  MOBILE

  +62 859 665137 014