• Unsur Unsur Geguritan dalam Bahasa jawa

  FEBRIAN.WEB.ID - Unsur Unsur Geguritan pelajaran Bahasa jawa ana 5 yaiku tema, citraan, diksi, gaya bahasa, lan latar berikut pangertene lan tegese.

  Unsur Unsur Geguritan / Puisi dalam bahasa jawa

  Unsur Unsur Geguritan dalam Bahasa jawa
  Unsur Unsur Geguritan dalam Bahasa jawa


  Unsur unsur geguritan ing bahasa jawa, Unsur kang kakandhut in geguritan yaiku unsur intrinsik. Kang kagolong unsur intrinsik ing geguritan yaiku :
  1. Tema
  2. Citraan
  3. Diksi
  4. Gaya Bahasa
  5. Latar

  Berikut tegese unsur unsur ning njero geguritan bahasa jawa Tema, citraan, diksi, gaya bahasa lan latar. Berikut tegese lan pangertene.

  1. Tema

  Mujudake gagasan pokok kang disuguhake dening panganggit. Tuladha tema yaiku: Ketuhanan, kemanusiaan, patriotisme, demokrasi lan tema keadilan sosial. Sawijining geguritan terkadhang ngandhut kabeh tema mau, jalaran geguritan pancen linuwih ing makna.

  2. Citraan

  Gambaran angen angen utawa imajinasi panganggit kang kalairake liwat indra. Gambaran angen angen iku ana kalane kasil liwat indra pandeleng, indra pangrungu, indra pangecap, indra pangrasa, lan indra pangganda.

  3. Diksi

  Pilihan tembung uga diarani Diksi, kanggo ngasilake geguritan kang trep, panganggit mesthi mikirake pilihan tembung kang mathuk. Dene tembung tembung kang digunakake ana kang duwe teges lugu utawa apa anane (denotatif), tembung kang duwe teges entar utawa ora sabenere (konotatif), gambaran utawa pralambang.

  4. Gaya Bahasa

  Liwat asil karyane panganggit uga kepingin ngandharake rasa pangrasane. Kanggo nggayuh pepinginan kasebut, panganggit mbudidaya kanthi milih tembung tembung kang dironce saengga mujudake ukara kang ngandhut lelewaning basa utawa lumrah diarani gaya bahasa.

  Tuladha lelewaning bahasa utawa gaya bahasa:
  a. Personifikasi
  Gaya bahasa personifikasi mujudake tumindake samubabrag kadidene manungsa, bisa ngrasakake bungah utawa seneng, gumuyu, lumake, gegojegan, lan sapanunggalane.

  b. Metafora
  gaya bahasa metafora, minangka srana tumaping panganggit kanggo mbudidaya supaya para maos kanthi gamblang anggone mbayangake gegambaran kang kinandhut ing sajroning geguritan. Mbandingake sawijining barang marang barang liyane kang nduweni sifat padha.

  c. Repetisi
  gaya bahasa repetisi digunakake dening panganggit nalika kepingin njelasake maksud ing sajroning geguritan, kanthi mbolan mbaleni tembung.

  5. Latar

  Latar kanggo ngambarake panggonan, wektu, lan kahanan kang bisa narik kawigaten kang maca utawa ngrungokake geguritan

  sekian artikel dari saya tentang Unsur Unsur Geguritan atau puisi dalam Bahasa jawa muga mugi bermanfaat gawe kabeh , matursuwun. Silahkan baca artikel lainya mengenai puisi bahasa jawa seperti : Pengertian Geguritan/puisi dalam Bahasa Jawa . Trimakasih
 • 10 komentar:

  ADDRESS

  Muara Sarana Indah Real Estate, Malang Regency

  EMAIL

  Achmadfebrian2000@gmail.com

  MOBILE

  +62 859 665137 014