• Tuladha Basa Rinengga - Pelajaran bahasa jawa

  Tuladha Basa Rinengga (contoh bahasa rinengga) - Basa Jawa iku sugih basa rinengga, awujud wedharing gagasan lesan utawa tulisan kang karengga rengga, ditulis amrih katon endah. Jinise basa rinengga iku akeh mula ora kabeh basa ringga diwulangake ing piwulung iki.  Basa rinengga lumrahe dienggo ing buku-buku sastra, tembang, geurtian, ing wayang purwa, wayang wong, kethoprak lsp. Malah wktu iki akeh wong padha nggilut basa rinengga ing kursus kursus sesorah utawa pranatacara. Basa rinegga bisa uga awujud tembung saroja, tembug entar, tembung garba.

  a. Basa rinengga kanggo murwakani mangatubagya para tamu

  Tuladhane:
  Para rawuh ingkang minulya saha dahat kinurmatan, para pinisepuh pepundhen ingkan pantes sunurdarsana, para oangembate praja ingkang tuhu luhure budi, para manggalaning ngayuda ingkang hambeg mahambara, tuwih sagung para tamu kakung miwah putri, keparenga kawula sowan ing ngrasa panjenengan sami, minangka talanging atur panjenenganipun bapak natadiarjo anggenipun kagungan kersa...


  b. Basa rinengga kanggo ing tembang


  Gambuh
  sekar gambuh ping catur
  kang cinatur polah kang kalantur
  tanoa tutur katula tula katali
  kadaluarsa kapatuhcita.
  kapatuh pandadi awon

  c. Basa rinengga kanggo ing wayang


  sang abimanyu
  senajan sekti mandraguna prawira ngadilaga, bobote badan sapata kinarubut mungsuh mayuta yuta, suwe-suwe kendho tenagane sang jayamurcita. Ketancepan gegaman. Kalamun cinadra kahanane sang abimanyu pun yayah panganten rinengga busana. Panah kang tumancep ing mustaka mubeng pindha kuluk kaningara, sarira kang kebak dening jemparing.

  d. Basa rinengga kanggo ing geguritan


  Welinge Biyung

  Nini Mustikaning ati
  ing madyaning ratri iki
  liwat sumilire samirana
  biyung weling marang nini
  ana salumahing bentala iki
  Becik ngati ati nasiti
  Tan gampang kena godha
  Tan gothang andedonga
  Trampil njaga jiwa lan raga
  Waspada mring kahanan puniki
  Tan lali sujud manembah maring gusti


  Carane macak utawa majang basa rinengga kang wigati ana werna loro :
  1. Migunakake udha usuke basa kang baku, jangkep, kang akeh nganggo basa krama alus.
  2. Milih tembung tembung kang dirasa luwih endah, kayata:

  a. Tembung baku dudu tembung pacelathon
  b. Tembung basa jawa deles, dudu tembung saka basa manca
  c. Tembung sopan dudu tembung lugu
  d. Migunakake tembung tembung kawi.

  Katrangan (keterangan) ing nduwur kena dipepantes kanthi prasaja yaiku:
  1. Amarga basa rinengga migatekake undha usuk lan tembung tembung kang baku. Ateges akeh pambiyuntune tumrap panganggone undha usuk, basa kang endah lan prayoga.

  2. Amarga basane endah basa rinengga katulis utawa lesan padha disenengi wong akeh. Sabanjure wong wong ora mung seneng marang endahing basa nanging uga seneng marang undha usuke basa.

  Sekian artikel kula sing judulipun yaiku  Tuladha Basa Rinengga - Pelajaran bahasa jawa (Contoh bahasa senja) Semoga artikel yang saya berikan bermanfaat.
 • 9 komentar:

  1. Saya bingung bacanya, soalnya tidak semua kata tahu artinya

   BalasHapus
  2. tanks mantap info nya gan saya jadi kebantu tugas Kuliah :D

   BalasHapus
  3. Makasiiihhh ya! Membantu sangat dalam tugas bhs jawa 😅

   BalasHapus
  4. Di teks Itu basa rinengga nya ada berapa ya?, soalnya saya suruh cari teks dengan 10 basa rinengga

   BalasHapus
  5. Basa rinengga nya yang mana aja ya?

   BalasHapus

  ADDRESS

  Muara Sarana Indah Real Estate, Malang Regency

  EMAIL

  Achmadfebrian2000@gmail.com

  MOBILE

  +62 859 665137 014