• Pengertian Geguritan/puisi dalam Bahasa Jawa

  FEBRIAN.WEB.ID - Geguritan yaiku puisi jawa gagrag anyar kang ora kaiket dening paugerahan tertamtu. Bebas jumlah larik larik ukara ing saben pada, jumlahe pada, pilihan basa kang digunakake, maksude panggurit ana kang nggunakake purwakanthi kadhang ora migunakake purwakhanti. Geguritan kang migunakake purwakanthi yen dirunngokake luwih kepenak(luwih nges). Supaya luwih cetha wacanen paugerane geguritan.


  Paugerane geguritan:

  1. Ora kaiket wewaton guru gatra, guru wilangan, lan guru lagu.
  2. Luwih ngutamakake babagan isine kang mentes, apik, endah, lan uga becik.
  3. Kanggo nambah kaendahan basa nggunakake purwakanthi sawetra bae.
  4. Isi pitutur, piweling, kritik, protes, sindiran, pangresah, pamundhut, lan sapanunggalane.

  Langkah Langkah kanggo mahami sawijining geguritan:

  1. Wacanen geguritan kanthi permati, yen perlu dibolan baleni.
  2. Gatekna hubungan larik ukara, banjur wewehana tandha kanggo munggel (jeda), upamane punggel sauntara wewehana tandha (/) lan kanggo sigeg wewehana tanda (//).
  3. Golekna teges tembung tembung kang kok anggep angel, kanthi terus dieling eling, menawa tembung tembung sajarone geguritan bisa duwe teges lugu, entar, bisa uga lambang utawa gegambaran.
  4. Perlu digatekaku menawa saben karangan mesthi duwe pesen utawa amanat kang kepingin disampekake marang pamaca.
  5. Tambahana tembung utawa wanda saengga ukarane dadi sedherhana lan gampang dimangerteni.

  Sawijining geguritan duwe struktur batin utawa hakekat sing dumadi saka: tema, suasana, nada lan amanat, kang mujudake jiwaning geguritan kang ora bisa dipisahake.

  Rangkuman Geguritan:

  1. Nada
  Nada ing geguritan yaiku sikap batin panganggit, sing arep diekspresiake marang pamaca. Ana nada nuturi, panyaruwe, nyindhir, berontak, meri, drengki, sedhih, kuciwa, benci, bungah, lan sapanunggalane.

  2. Suasana
  Suasana batin pamaca, akibat sawise maca geguritan.

  3. Irama
  Irama uga diarani ritme, yaiku salah sijine unsure kang ana gandheng cenenge karo bab bab kang sarwa teratur

  4. Pilihan Tembung
  Pilihan tembung uga diarani diksi, kanggo ngasilake geguritan kang trep, pangaggit mesthi mikirake pilihan tembung kang mathuk. Dene tembung tembung kang digunakake ana kang duwe teges lugu utawa apa anane (Denotatif), Tembung kang duwe teges entar utawa ora sabenere (konotatif), gambaran utawa pralambang.

  5. Tembung entar
  Mujudake tembung kang tegese wis owah saka teges kang baku.

  6. Pralambang
  Pralambang iku kena dianggep kaya dene pasemon. Tembange liya pralampita, wujuding pralambang warna warna, ana kang wujudake gegambaran utawa pepethan, solah bawa barang utawa basa.

  7. Purwakhanti
  Tembung "purwa tegese wiwitan, ngarep. dene tembung "kanthi tegese kanca, gandheng, karo,nganggo. Purwakanthi kena ditegesi gandheng karo ngarep. Kang dikarepake "purwakanthi" yaiku tetembungan kang runtut karo tembung mburine, ngenani bab swarane, sastra utawa tembunge.

  Purwakanthi kena digolongake dadi telu,yaiku:

  a. Purwakanthi guru swara
  Diarani purwakanthi guru swara, jalaran ing kono tinemu rujukan swara utawa runtuting swara siji lan sijine. Purwakanthi guru swara akeh kanggone, kayata ana ing paribasan, saloka, cangkriman, lelagon, wangsalan, parikan, geguritan, lan rumpakan liyane.

  b. Purwakanthi Guru sastra
  Manawa purwakanthi guru sastra ing kono sing rujuk sastrane utawa tulisane.

  c. Purwakanthi Lumaksita
  Tembung "lumaksita" tegese lumaku. ing kene tembung tembung, utawa ukara ing mburi runtut karo tembung tembung ngarepe. Runtuting tembung ora mesthi satembung wutuh, kadhang kala mung saperangan utawa sawanda bae. Mula ukara ukarane uga katon runtut lan sambung sinambung, kepenak dirungokake.

  Sekian artikel saking kula sing irah irahane yaiku Pengertian Geguritan/puisi dalam Bahasa Jawa . Muga muga bermanfaat kanggo kabeh . Monggo maca artikel basa jawa iki kanggo bahasa indonesia : Klik disini
 • 10 komentar:

  ADDRESS

  Muara Sarana Indah Real Estate, Malang Regency

  EMAIL

  Achmadfebrian2000@gmail.com

  MOBILE

  +62 859 665137 014